HUSKROUA/1702/3.1/0052

Spoločný projekt Združenia Veľké Kapušany a okolie zo Slovenska, Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület z Maďarska a Pro Cultura Subcarpathica z Ukrajiny.

Trvanie projektu: 15.05.2020 – 14.02.2023

Ciele projektu:

Všeobecným cieľom je vytvoriť podmienky pre efektívne využitie kapacít miestneho cestovného ruchu založenej na rozvoji kultúrneho dedičstva pohraničných regiónov.

Cieľom projektu je posilniť spoluprácu 3 kultúrnych organizácií s rozvojom kultúrnych produktov zameraných na cestovný ruch (turistické a kultúrne programy, cezhraničné aktivity a podujatia), ktoré prispejú k sociálnemu, ekonomickému rozvoju a blahobytu obyvateľov regiónu.

Táto spolupráca ďalej podporí miestnu kultúru a prispeje k zachovaniu budov s kultúrnym dedičstvom (renovácia 1 kultúrnej budovy vo Veľkých Kapušanoch, ktorá bude pôsobiť ako cezhraničné kultúrne stredisko).

Hlavnou úlohou cezhraničného priestoru kultúrneho umenia je vytvoriť platformu na podporu cieľových regiónov ako spoločnej turistickej destinácie, ktorá poskytne základ pre spoločné kultúrne podujatia, vytvorí trh pre miestne produkty cestovného ruchu (remeselné výrobky, víno a gastronómia) a poskytne podporu a školenie pre zamestnancov, dobrovoľníkov a pod. pracujúcich v kultúre a taktiež aj miestnych výrobcov. 

Zhrnutie projektu:

V dnešnej dobe aby menšie turistické regióny (pohraničné regióny HU, SK a UA) boli konkurencieschopné s ostatnými veľkými turistickými destináciami sa musia spojiť, a ako jeden celok musia ponúkať sofistikovanému turistovi komplexný turistický balík s integrovanými kultúrnymi programami. Napriek existujúcim výhodám (prírodné hodnoty, bohatá história a kultúra) čelia naše regióny veľkým problémom: kultúrne objekty a historické miesta sú zanedbávané a nevyužívané pre kultúrny život a cestovný ruch; miestni manažéri a výrobcovia nemajú dostatok skúseností s vývojom turistických produktov, organizovaním marketingových aktivít; produkty založené na miestnej kultúre sú nedostatočne alebo zle koordinované a uvádzané na trh; nevyužívajú sa príležitosti cezhraničných spoluprác v oblasti riadenia a koordinácie kultúrneho turizmu. 

V snahe o zlepšenie situácie sa projekt snaží zjednotiť pohraničné regióny a vytvoriť cezhraničný umelecký priestor pre kultúru. 

Je to jedinečná platforma pre cezhraničnú spoluprácu zameraná na rozvoj cestovného ruchu s kultúrnymi podujatiami a programami, marketingom miestnych tradičných výrobkov, prezentáciou kultúrneho a historického dedičstva, možnosťami profesionálneho rozvoja miestnych kultúrnych manažérov, výrobcov a ďalších aktérov cestovného ruchu, inými slovami, je to „hnacia sila“ kultúrneho rozvoja a cestovného ruchu cezhraničného regiónu.

Očakávané výsledky projektu:

  • budú založené 3 cezhraničné kultúrne centrá v Ukrajine, Slovensku a Maďarsku;
  • centrá sa naplnia kultúrnymi programami a turistickými atrakciami pre návštevníkov;
  • kultúrni manažéri a miestni výrobcovia získajú zručnosti v oblasti vývoja a marketingu turistických produktov;
  • účastníci zmapujú a propagujú turistické atrakcie;
  • kultúrne dedičstvá budú prezentované prostredníctvom cezhraničných kultúrnych podujatí / programov.

Výhody projektu budú využívané cieľovou skupinou (kultúrni lídri, miestni producenti – získané zručnosti, odborné znalosti, marketing) a koneční príjemcovia (turisti, miestni ľudia – realizované kultúrne podujatia a programy, informácie o možnostiach regiónov, interaktívne programy).