A királyházi nyalábvár/Nyalab Castle in Királyháza/Замок Нялаб в смт. Королево

Vulytsya Chapayeva, Korolevo, Zakarpattia Oblast, 90332, Királyháza Kárpátalja , Ukrajna


A királyházi nyalábvár

Királyházáról az első említés egy 1262-ből származó okmányban található, amelyben Kyralhaza néven említették. 1405-ben Zsigmond király a várat és a környékbeli falvakat a Perényi nemzetségnek adományozta.[1]

Királyháza felett találjuk a Nyalábvár romjait, mely vár IV. László uralkodása idején épült. A Királyháza mellet elterülő dombtetőn vár volt Ugocsa vármegye és a Tisza felső folyásának egykori legfőbb védelmezője: a tiszai hajózás és főképp a só szállítási útvonalának védelmét és ellenőrzését Nyalábvár töltötte be. [2]

Komáromy András (19. század) „Nyalábvár és uradalma” című munkája öleli fel a vár és a hozzá tartozó birtokok történetét, mely azóta a témával kapcsolatos munkák alapjául szolgál.[3]

Történelme folyamán gyakran cserélt gazdát és sok csatát megért a királyházi Nyalábvár. A Borsa-nemzetség várának birtoklásáért például egy évszázadon át pereskedtek a Drágffyak és a Perényiek. A huzavona végül 1506-ban a Perényiek sikerével végződött.

Udvarukban valóságos tudósiskola működött. Itt talált menedéket a híres pozsonyi kanonok, Komjáthy Benedek is, akit az 1530-as évek elején Perényiné Frangepán Katalin hívott a nyalábvárba fia nevelőjéül, és akit felkért Pál apostol leveleinek magyar nyelvű fordítására. A fordítás 1532-ben elkészült, s ezt Perényiné 1533-ban Krakkóban nyomtattatta. Ez az első nyomtatásban megjelent magyar nyelvű szöveg, mely az első magyar nyelven nyomtatott könyvként írta be magát a történelembe, elindítva ezzel a Biblia magyar nyelvű olvasását.[4] E jelentős kulturális és vallási esemény apropójaként 2013-ban emléktáblát avattak az akkori vár területén található római katolikus kápolna falán. Az emléktáblát ünnepélyes keretekben avatták fel a Pro Cultura Subcarpathica szervezésében.[5]

Gyakori vendég volt a Perényiek várában Ilosvai Selymes Péter is, aki valószínűleg Nyalábvár könyvtárában bukkant a Toldi-mondára. Ugocsa vármegye hajdan legerősebb várnak vesztét a Perényiek császár-ellenessége okozta. I. Lipót császár parancsára 1672-ben lerombolták.

A középkori kápolnát a szovjet hadsereg 1946-ban rombolta le. Közel ötven év múlva Kisboldogasszony tiszteletére újjáépítették.

[1] Szabó István: Ugocsa megye. MTA, Budapest, 1937

[2] Mihók Richárd: A királyházai Nyalábvár (In: Régiókutatás szemle, 2016/1. 9-16. p.)

[3] Komáromy András: Ugocsa vármegye a történelemben. Válogatott írások. Szerk.: Kobályné-Homoki Ilona. Ungvár, 2001.

[4] Szabó István: Ugocsa megye. MTA, Budapest, 1937

[5] Emléktábla-avatással és konferenciával emlékeztek Komjáthy Benedek bibliafordítóra (In: https://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/emlektabla-avatassal-es-konferenciaval-emlekeztek-komjathy-benedek-bibliaforditora/)

Nyalab Castle in Királyháza

The first mention of the modern Királyháza (Korolevo) is in a document from 1262, in which it is mentioned as Kiralyháza. In 1405, King Zsigmond donated the castle and the surrounding villages of the Perenyi family.[1]

The ruins of Nyalab Castle, which was built during the reign of Laszlo IV, are situated above Királyháza. The castle on the top of the hill was the main protector of Ugocsa and the upper part of the Tysa valley: Nyalab Castle guarded and controlled navigation on the Tysa and especially the salt transportation route.[2]

The work of Andras Komaromi (XIX century) entitled “Nyalab Castle and its estate” covers the history of the castle and its estates, which has since served as a basis for research on this topic.[3]

Throughout its history, Nyalab Castle often passed from hand to hand and survived a lot. For example, the Dragffy and the Perenyi families fought for a century for possession of the castle of the Borsa family. This case was finally completed in 1506 with the victory of the Perenyi family.

At their court there was a real science school. The famous Bratislava humanist Benedek Komjathy also found refuge here. He was invited by Katalin Perenyi Frangepan to be a teacher of her son, and whom she asked to translate the letters of the apostle Paul into Hungarian. The translation was completed in 1532 and printed by lady Perenyi in Krakow in 1533. This is a Hungarian text that went down in history as the first book published in Hungarian, which started the tradition of reading the Bible in Hungarian.[4] A memorial plaque was unveiled on the wall of the Roman Catholic chapel on the site of the castle in 2013 to commemorate this significant cultural and religious event. The memorial plaque was unveiled in a solemn atmosphere as part of an event organized by the NGO Pro Cultura Subcarpathica.[5]

Peter Ilosvai Selymes was also a frequent visitor to Perenyi Castle, who probably found the legend of Toldi in the library of the Nyalab Castle. The loss of the strongest castle in Ugocsa County was caused by the anti-imperialism of the Perenyi family. It was demolished in 1672 by order of Emperor Leopold I.

The medieval chapel was demolished by the Soviet Army in 1946. Almost fifty years later it was rebuilt in honor of the Assumption of the Virgin.

[1] Szabó István: Ugocsa megye. (Ugocsa county) MTA, Budapest, 1937

[2] Mihók Richárd: A királyházai Nyalábvár (Nyalab castle in Királyháza) (In: Régiókutatás szemle, 2016/1. 9-16. p.)

[3] Komáromy András: Ugocsa vármegye a történelemben. (Ugocsa county in history) Válogatott írások. Szerk.: Kobályné-Homoki Ilona. Ungvár, 2001.

[4] Szabó István: Ugocsa megye. (Ugocsa county) MTA, Budapest, 1937

[5] Emléktábla-avatással és konferenciával emlékeztek Komjáthy Benedek bibliafordítóra (An opening of the memorial plaque and a conference in honor of the Hungarian translator of the Bible, Benedek Komjáthy) (In: https://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/emlektabla-avatassal-es-konferenciaval-emlekeztek-komjathy-benedek-bibliaforditora/)

Замок Нялаб в смт. Королево

Перша згадка про сучасне Королево є в документі 1262 року, в якому воно згадується як Кірайгаза. У 1405 році король Сигізмунд (Жигмонд) подарував замок та навколишні села роду Перені.[1]

Над Королевом розташовані руїни замку Нялаб, який був побудований за правління Ласло IV. Замок на вершині пагорба поруч із Кірайгазою був головним захисником Угочі та верхньої частини долини річки Тиси: замок Нялаб здійснював охорону та контроль над судноплавством на Тисі і особливо маршрутом транспортування солі.[2]

Праця Андраша Комаромі (XIX ст.) під назвою «Замок Нялаб та його маєток» охоплює історію замку та його маєтків, яка з тих пір послужила основою для досліджень на цю тему. [3]

Протягом своєї історії замок Нялаб часто переходив з рук в руки та пережив чимало. Приміром, Драгфі та Перені протягом століття судилися за володіння замком роду Борша. Ця справа остаточно завершилася в 1506 році успіхом родини Перені.

При їхньому дворі була справжня наукова школа. Тут знайшли притулок і знаменитий братиславський гуманіст Бенедек Ком’яті, якого на початку 1530-х років запросила до себе Каталін Перені Франгепан як вихователя свого сина і якого попросила перекласти угорською мовою листи апостола Павла. Переклад був завершений 1532 року, а надрукований пані Перені в Кракові 1533 року. Це угорський текст, який увійшов в історію як перша книга, надрукована угорською мовою, що започаткувало читання Біблії угорською мовою. [4]  На згадку про цю знаменну культурну та релігійну подію у 2013 році на стіні римо-католицької каплиці на місці тодішнього замку було відкрито меморіальну дошку. Меморіальну дошку відкрили в урочистій обстановці, в рамках заходу, організованого ГО Pro Cultura Subcarpathica. [5]

Петер Ілошваі Шеймеш також був частим відвідувачем замку Перені, який, ймовірно, знайшов легенду про Толді саме в бібліотеці замку Нялаб. Втрата найсильнішого замку в Угочанській жупі була спричинена антиімперіалізмом родини Перені. Його знесли в 1672 році за наказом імператора Леопольда I.

Середньовічна каплиця була знесена Радянською армією в 1946 році. Майже через п’ятдесят років її відбудували на честь Успіння Богородиці.

[1] Szabó István: Ugocsa megye. (Угочанська жупа) MTA, Budapest, 1937

[2] Mihók Richárd: A királyházai Nyalábvár (Замок Нялаб в Королеві) (In: Régiókutatás szemle, 2016/1. 9-16. p.)

[3] Komáromy András: Ugocsa vármegye a történelemben. (Угочанська жупа в історії) Válogatott írások. Szerk.: Kobályné-Homoki Ilona. Ungvár, 2001.

[4] Szabó István: Ugocsa megye. (Угочанська жупа) MTA, Budapest, 1937

[5] Emléktábla-avatással és konferenciával emlékeztek Komjáthy Benedek bibliafordítóra (Відкриття меморіальної дошки та конференція на честь перекладача Біблії Ком’яті Бенедека) (In: https://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/emlektabla-avatassal-es-konferenciaval-emlekeztek-komjathy-benedek-bibliaforditora/)