A técsői református templom/Tyachiv Reformed Church/Реформатська церква, Тячів

Vulytsya Nezalezhnosti, 30, Tyachiv, Zakarpattia Oblast, 90500, Tyachiv Kárpátalja , Ukrajna


A técsői református templom

Técsőt Kárpátalja egyik legősibb településének tartják. Técső az öt máramarosi koronaváros közé tartozik, mely rangot a XIV. században Károly Róbert uralkodótól kapta. Innen származik a megye egyik legrégibb kőkorszaki lelete.

A város nevezetességei közé tartozik a XIII. században épült református templom. Técső református gyülekezete az írások szerint az 1560-as években alakult meg, azonban Kálvin tanai már korábban, 1526-ban (más források szerint 1546-ban) eljutottak a máramarosi koronavárosba. Ekkor került a református közösség tulajdonába az épület.

A templom kibővítésére 1748-ban, tornyának felépítésére 1810-ben került sor. A központban álló nagyméretű, egyhajós templomhoz félköríves diadalívvel egyenes záródású szentély csatlakozik, amelyhez északról egy vele azonos hosszúságú sekrestye tartozik. A szentélyét kelet felől két gótikus mérműves ablak, délről pedig két félköríves barokk stílusú ablak világítja meg. A hajót kazettás, festett famennyezet fedi.

A templom ékessége egy sok vihart megélt, 1900-as évek elejéről származó magyar zászló, melyet a técsői lakosok több évtizeden át rejtegettek a templom padlásán. A helyiek ereklyeként tisztelik a bajokat átvészelő magyarság jelképeként.[1]

A templomon jelentősebb átépítéseket a XVIII–XIX. század folyamán végeztek. A templomhajó kazettás, festett famennyezete 1748-ban készült. Közel 200 kazettából áll, minden egyes kazetta más-más díszítésű, az ornamentális motívumokon kívül figurális ábrázolásokat is tartalmaz. A motívumok mellett számos állatábrázolás látható rajtuk, a többi között sast, pelikánt, oroszlánt, sárkányt, kecskét, lovakat is fel lehet fedezni a mennyezeten.

Az egyik kazettára felirat is került:

„Istenhez való kegyes indulat
tsából a técsői refor Szent
Ecclesia csináltatta ezen Me
nyezetet Szalc János Úr fő
bíróságában és Batiz János Úr
egyházfiságába az ezer hét
száz negyven nyolczadik eszten
dejében pünkösd havában.”
[2]

1810-ben a bejárat fölé négy fiatornyos, tűhegyes, gúlasisakos tornyot emeltek, mely barokk stílusú. 2019-ben a templom teljes felújításon esett át.[3]

 

[1] Kovács Sándor: Máramarosi bércek között; In: Kárpátalja máramarosi térségének kalauza. Budapest, Romanika, 2007

[2] Marosi Anita: Kárpátalja anno: Técső református temploma In: Kárpátalja.ma (In: https://www.karpatalja.ma/sorozatok/karpatalja-anno/karpatalja-anno-tecso-reformatus-temploma/)

[3] Váradi Enikő: Magyar támogatással újult meg a hétszáz éves técsői református templom. In: Kárpátalja hetilap, 982. szám

Tyachiv Reformed Church

Tyachiv is considered to be one of the oldest settlements in Transcarpathia. Tyachiv is one of the five crown cities of Máramaros, the title awarded by Karoly Robert in the 14th century. It is also the place of one of the oldest Stone Age finds in the area.

Among the attractions of the town is the Reformed Church, built in the XIII century. According to chronicles, the Reformed Congregation in Técső was founded in the 1560s, but Calvin’s teachings reached the crown city of Máramaros in 1526 (according to other sources in 1546). It was then that the building became the property of the Reformed community.

The church was expanded in 1748, and its tower was built in 1810. The large single-nave church in the center is joined by a shrine with a semicircular triumphal arch and a sacristy of the same length from the north. Its sanctuary is illuminated from the east by two Gothic windows, and from the south – by two semicircular windows in the Baroque style. The nave is covered with a caisson, painted wooden ceiling.

The main decoration of the church is the Hungarian flag of the early 1900s, which survived many hardships and which for several decades was hidden in the attic of the church by the residents of Técső. Locals revere it as a relic, a symbol of Hungarians who will survive all adversities.[1]

In the 18th-19th centuries the church underwent major reconstructions. The caisson painted wooden ceiling of the nave was created in 1748. It consists of almost 200 caissons, each of which has a different decoration, and in addition to ornamental motifs also contains figurative images. In addition to motifs, there are many images of animals, among others, you can also find eagles, pelicans, lions, dragons, goats and horses on the ceiling.

An inscription was also placed on one of the caissons:

“By God’s grace, the Técső Reformed Ecclesia received this ceiling, Mr. Salz Janos, Chief Judge, and Mr. Batiz Janos, Head of the Church, in the year one thousand eight hundred and forty-eight, in the month of the Pentecost”[2]

In 1810, four sharp baroque towers were erected above the entrance. In 2019, the church underwent major repairs.[3]

Reformed Church in Visk (Vyshkovo)

Located on the left bank of the Tisza, 25 kilometers from Khust, Vyshkovo played an important role in the history of Transcarpathia. The region was inhabited in the early Paleolithic, as evidenced by numerous archaeological finds. The first written mention of Vyshkovo dates back to 1271, when the Hungarian King Laszlo IV donated the settlement and surrounding lands to the descendants of the Hont-Pazmany family. To protect their estates, they built a fortress on Castle Hill, which for some time played an important role in protecting the salt routes. However, after some time the fortress lost its strategic importance, and its functions were taken over by Khust Castle.

The Vyshkovo Reformed Church dates back to the 14th century, but later was rebuilt several times. The floral ornament of the wall columns of the sanctuary also belongs to this period, this motif is repeated in the chapter of the sanctuary of the church in Tyachiv. It was here that György Rakoczi II held the Transylvanian State Assembly. In 1717 the church was devastated by the Tatars and stood without a roof for 33 years.[4]

The church is covered with a steep gabled roof, at the western end rises the Hussar Tower, next to it is the decorated, crowned bell tower from the 18th century.[5]

The former painting of the building is special in several respects. From the descriptions we know about an ornament, probably from 1741, which may depict the ascension of Jesus and the fall. The wooden ceiling of the nave is decorated with folk ornaments, geometric and ornamental motifs, colorful birds. The ceiling was painted in 1789 by Antal Vali from Nitra County. This is indicated by the Latin inscription meaning “Noble Antal Vali of Vald, Nitra County, at the age of 47 painted the entire ceiling and completed it in August 1789).

At the eastern end of the shrine is there a wooden porch. The organ of the church was made in 1880. In front of the triumphal arch is a holy table, made in 1885. The wooden balcony has the same decoration as the sanctuary.

The significance of the church is further enhanced by a fresco found during the research of Joszef Langi in November 2012. The sanctuary is decorated with excavated pieces of frescoes depicting the Last Supper, betrayal in the Garden of Gethsemane and the holy martyrs.

Continuation of research and restoration may make the Reformed Church of Vyshkovo one of the main tourist destinations in the region.

[1] Kovács Sándor: Máramarosi bércek között; In: Kárpátalja máramarosi térségének kalauza. (Guide to the Transcarpathian part of Máramaros) Budapest, Romanika, 2007

[2] Marosi Anita: Kárpátalja anno: Técső református temploma (Transcarpathia once: Tyachiv Reformed Church) In: Kárpátalja.ma (In: https://www.karpatalja.ma/sorozatok/karpatalja-anno/karpatalja-anno-tecso-reformatus-temploma/)

[3] Váradi Enikő: Magyar támogatással újult meg a hétszáz éves técsői református templom. (The seven-hundred-year-old Reformed Church in Tyachiv was renovated with Hungarian support) In: Kárpátalja hetilap, 982. szám

[4] Józan Lajos: A viski református templom falképei és falfeliratai (Frescoes and inscriptions on the walls of the Reformed Church in Vyshkovo) (In: https://karpataljalap.net/2004/09/17/viski-reformatus-templom-falkepei-es-falfeliratai)

[5] Viski református templom (The Vyshkovo Reformed church) (In: http://www.kmtt.info/index.php/hu/latnivalok-topmenu/epitett-orokseg/viski-reformatus-templom)

Тячівська реформатська церква

Тячів вважається одним із найстаріших поселень на Закарпатті. Тячів — одне з п’яти коронних міст Марамороша, це звання воно отримало від  Карла Роберта в 14 столітті. Також звідси походить одна з найдавніших знахідок кам’яного віку в області.

До визначних пам’яток міста належить реформатська церква, побудована XIII ст. Згідно з літописами, реформатська конгрегація в Тячеві була заснована в 1560-х роках, але вчення Кальвіна досягло коронного міста Мараморошу вже у 1526 році (за іншими джерелами в 1546 році). Саме тоді будівля перейшла у власність реформатської громади.

Церква була розширена в 1748 році, а її вежа була побудована в 1810 році. До великої однонефної церкви в центрі приєднується святиня з напівкруглою тріумфальною аркою та ризницею такої ж довжини з півночі. Її святилище освітлюється зі сходу двома готичними вікнами, а з півдня — двома напівкруглими вікнами в стилі бароко. Човен покритий кесонною, розписаною дерев’яною стелею.

Прикрасою церкви є угорський прапор початку 1900-х років, який пережив багато бід і який протягом кількох десятиліть переховували на горищі церкви жителі Тячева. Місцеві жителі шанують його як реліквію, символ угорців, які переживуть всі негаразди.[1]

У 18-19 століттях церква зазнала великих перебудов. Кесонна розписна дерев’яна стеля нави була створена в 1748 році. Вона складається з майже 200 кесонів, кожен з яких має різне оздоблення, і окрім орнаментальних мотивів містить також фігурні зображення. Окрім мотивів, на них є чимало зображень тварин, серед інших на стелі також можна знайти орлів, пеліканів, левів, драконів, кіз та коней.

На одному із кесонів також розмістили напис:
«З божої благодаті Тячівська реформатська еклезія отримала цю стелю, пан Салц Янош головний суддя та пан Батіз Янош шолова церкви, в році божому тисяча вісімсот сорок восьмому, в місяць трійці» [2]

У 1810 р. над входом було зведено чотири гострі вежі в стилі бароко. У 2019 році в церкві відбувся капітальний ремонт.[3]

[1] Kovács Sándor: Máramarosi bércek között; In: Kárpátalja máramarosi térségének kalauza. (Путівник по закарпатській частині Мараморощини) Budapest, Romanika, 2007

[2] Marosi Anita: Kárpátalja anno: Técső református temploma (Закарпаття колись: Тячівська Реформатська церква) In: Kárpátalja.ma (In: https://www.karpatalja.ma/sorozatok/karpatalja-anno/karpatalja-anno-tecso-reformatus-temploma/)

[3] Váradi Enikő: Magyar támogatással újult meg a hétszáz éves técsői református templom. (Сімсотлітня реформатська церква в Тячеві була оновлена ​​за підтримки Угорщини) In: Kárpátalja hetilap, 982. szám