A viski református templom/Реформатська церква, Вишковo/Reformed Church in Vyshkovo

Vyshkovo, Zakarpattia Oblast, 90454, Visk Kárpátalja Huszti járás 90454, Ukrajna


A viski református templom

A Huszttól 25 kilométernyire a Tisza bal partján fekvő Visk fontos szerepet játszott Kárpátalja történelmében. Vidéke már a korai paleolit korban lakott volt, amiről több régészeti lelet tanúskodik. Az első írásos emléket Viskről 1271-ben találjuk, amikor IV. László magyar király a Hont-Pázmány nemzetség leszármazottainak adományozta a települést és a környékbeli földeket. Birtokaik védelmére a Várhegyen erődítményt építettek, amely egy ideig fontos szerepet játszott a sóutak védelmében. Az erődítmény azonban bizonyos idő múltán elveszítette stratégiai jelentőségét, feladatait a huszti vár vette át.

A település református temploma a XIV. században épült, később azonban többször átalakították. A szentélyzáradék faloszlopainak növényi dísze is e korhoz kapcsolódik, ezt a motívumot ismétli a técsői templom szentélyének fejezete. Itt tartotta meg II. Rákóczi György az erdélyi országgyűlést. 1717-ben a tatárok feldúlták, 33 éven át fedél nélkül állt.[1]

A templomot kontyolt, meredek nyeregtető fedi, nyugati végén csúcsos, négy fiatornyos huszártorony emelkedik, mellette a szoknyás, galériás, csúcsos XVIII. századi harangtorony áll.[2]

Az épület egykori festése több szempontból is különleges. Leírásokból ismerjük a valószínűleg 1741-ből származó díszítést, amely talán Jézus mennybemenetelét és a Bűnbeesést ábrázolja. A templomhajó famennyezete népies díszítésű, geometrikus és ornamentális motívumok, színes madarak díszítik. A mennyezetet 1789-ben a Nyitra megyéből származó Váli Antal festette. Erre utal a rajta látható következő latin nyelvű felirat:

Nobilis
Antonius Vali de Vald
exco Nitriensi aetat
annorum 47 pinxit
istum padimentum om-
nia in anno 1789
mense au
finitim

(A Nyitra megyei Valdból való nemes Váli Antal 47 éves korában festette az egész mennyezetet, 1789 augusztusában fejezte be).

A szentély keleti végében fakarzat áll. A templom orgonája 1880-ban készült. Az 1885-ben készített úrasztal a diadalív előtt található. A körbefutó fakarzat a szentélyben lévővel azonos díszítésű.

A templom jelentőségét tovább fokozza az a freskólelet, amely Lángi József 2012. novemberi kutatásai során került felszínre. Az Utolsó vacsorát, a Gecsemáné kerti árulást és a vértanú női szenteket ábrázoló freskók feltárt részei a szentélyt díszítik.

A kutatás és a restaurálás folytatása kiemelt turisztikai célponttá teheti Visk református templomát.

 

[1] Józan Lajos: A viski református templom falképei és falfeliratai (In: https://karpataljalap.net/2004/09/17/viski-reformatus-templom-falkepei-es-falfeliratai)

[2] Viski református templom (In: http://www.kmtt.info/index.php/hu/latnivalok-topmenu/epitett-orokseg/viski-reformatus-templom)

Реформатська церква у Вишкові

Розташоване на лівому березі Тиси, за 25 кілометрів від Хуста, Вишково відіграло важливу роль в історії Закарпаття. Регіон був заселений ще в ранньому палеоліті, про що свідчать численні археологічні знахідки. Перші письмові згадки про Вишково зустрічаються в 1271 р., коли угорський король Ласло IV подарував поселення та навколишні землі нащадкам роду Гонт-Пазмань. Для захисту своїх маєтків вони побудували на Замковій горі фортецю, яка деякий час відігравала важливу роль у захисті соляних доріг. Однак через деякий час фортеця втратила своє стратегічне значення, а її функції  взяв на себе Хустський замок.

Реформатська церква Вишкова датується 14 століттям, але пізніше її кілька разів перебудовували. До цього періоду належить і рослинний орнамент стінових колон святилища, цей мотив повторюється в капітулі святилища церкви в Тячеві. Саме тут Дьордь Ракоці ІІ провів трансільванські державні збори. У 1717 році церква була спустошена татарами і простояла без даху 33 роки.[1]

Церква вкрита стрімким двосхилим дахом, у західному кінці височіє гусарська вежа, поряд з нею оздоблена, увінчана галереєю дзвіниця 18 століття.[2]

Колишній розпис будівлі особливий у кількох аспектах. З описів ми знаємо орнамент, ймовірно, 1741 року, на якому, можливо, зображено вознесіння Ісуса та гріхопадіння. Дерев’яна стеля нави прикрашена народним орнаментом, геометричними та орнаментальними мотивами, барвистими птахами. Стеля була розписана в 1789 році Анталом Валі з Нітранської жупи. На це вказує і латинський напис, що означає «Шляхетний Антал Валі з Вальду, Нітранської жупи, у віці 47 років розписав всю стелю і завершив її в серпні 1789 року).

У східному кінці святині – дерев’яний ганок. Орган храму виготовлений у 1880 році. Перед тріумфальною аркою розташований святий стіл, виготовлений у 1885 році. Дерев’яний балкон має таке ж оздоблення, як і святилище.

Значення церкви ще більше посилює фреска, знайдена під час досліджень Йожефа Лангі в листопаді 2012 року. Святилище прикрашають розкопані частини фресок із зображенням Таємної вечері, зради в Гетсиманському саду та святих мучениць.

Продовження досліджень та реставрації може зробити реформатську церкву Вишкова одним з основних туристичних місць регіону.

 

[1] Józan Lajos: A viski református templom falképei és falfeliratai (Фрески та написи на стінах реформатської церкви у Вишкові) (In: https://karpataljalap.net/2004/09/17/viski-reformatus-templom-falkepei-es-falfeliratai)

[2] Viski református templom (Вишківська реформатська церква) (In: http://www.kmtt.info/index.php/hu/latnivalok-topmenu/epitett-orokseg/viski-reformatus-templom)

 

Reformed Church in Visk (Vyshkovo)

Located on the left bank of the Tisza, 25 kilometers from Khust, Vyshkovo played an important role in the history of Transcarpathia. The region was inhabited in the early Paleolithic, as evidenced by numerous archaeological finds. The first written mention of Vyshkovo dates back to 1271, when the Hungarian King Laszlo IV donated the settlement and surrounding lands to the descendants of the Hont-Pazmany family. To protect their estates, they built a fortress on Castle Hill, which for some time played an important role in protecting the salt routes. However, after some time the fortress lost its strategic importance, and its functions were taken over by Khust Castle.

The Vyshkovo Reformed Church dates back to the 14th century, but later was rebuilt several times. The floral ornament of the wall columns of the sanctuary also belongs to this period, this motif is repeated in the chapter of the sanctuary of the church in Tyachiv. It was here that György Rakoczi II held the Transylvanian State Assembly. In 1717 the church was devastated by the Tatars and stood without a roof for 33 years.[1]

The church is covered with a steep gabled roof, at the western end rises the Hussar Tower, next to it is the decorated, crowned bell tower from the 18th century.[2]

The former painting of the building is special in several respects. From the descriptions we know about an ornament, probably from 1741, which may depict the ascension of Jesus and the fall. The wooden ceiling of the nave is decorated with folk ornaments, geometric and ornamental motifs, colorful birds. The ceiling was painted in 1789 by Antal Vali from Nitra County. This is indicated by the Latin inscription meaning “Noble Antal Vali of Vald, Nitra County, at the age of 47 painted the entire ceiling and completed it in August 1789).

At the eastern end of the shrine is there a wooden porch. The organ of the church was made in 1880. In front of the triumphal arch is a holy table, made in 1885. The wooden balcony has the same decoration as the sanctuary.

The significance of the church is further enhanced by a fresco found during the research of Joszef Langi in November 2012. The sanctuary is decorated with excavated pieces of frescoes depicting the Last Supper, betrayal in the Garden of Gethsemane and the holy martyrs.

Continuation of research and restoration may make the Reformed Church of Vyshkovo one of the main tourist destinations in the region.

 

[1] Józan Lajos: A viski református templom falképei és falfeliratai (Frescoes and inscriptions on the walls of the Reformed Church in Vyshkovo) (In: https://karpataljalap.net/2004/09/17/viski-reformatus-templom-falkepei-es-falfeliratai)

[2] Viski református templom (The Vyshkovo Reformed church) (In: http://www.kmtt.info/index.php/hu/latnivalok-topmenu/epitett-orokseg/viski-reformatus-templom)