Magyar Közösségi Ház/Maďarský spoločenský domMaďarský spoločenský dom/Hungarian Community House, Veľké Kapušany

Čepeľ 64, 079 01 Veľké Kapušany, Nagykapos Kassai kerület 079 01, Szlovákia


Magyar Közösségi Ház, Nagykapos

 

A nagykaposi Magyar Közösségi Ház 2003-ban kezdte meg működését, helyi, illetve regionális közművelődési feladatokat ellátó intézményként. Egy korábbi családi ház felújításával és átalakításával vált az Ung-vidéki magyar kulturális és közösségi élet meghatározó szellemi központjává. A civil szervezetek számára székhelyet és közösségi termet biztosít, míg a kulturális csoportok munkáját gyakorlási és fellépési lehetőségekkel segíti.

Küldetése, hogy Ung-vidéken a magyarság megmaradásának és a magyar identitás erősítésének motorja legyen.  Célja a magyar hagyományok ápolása, magyar önazonosságot erősítő rendezvények szervezése, segíteni az itt élőket magyarságuk vállalásában és megélésében. Ennek a célkitűzésnek megfelelve az intézményben pezsgő kulturális és közművelődési élet zajlik, a házat működtető Nagykapos és Vidéke Társulás számos kulturális esemény és szabadidős tevékenység szervezésében és lebonyolításában vesz részt. Nemzeti ünnepeinkről való megemlékezések, szakmai előadások, író-olvasó-, kórus- és diáktalálkozók, könyvbemutatók, filmvetítések, művészeti kiállítások, népi mesterségek napja, történelmi-, irodalmi- és szavalóversenyek, könyvkiadások, konferenciák, tanfolyamok, karvezetői továbbképzés, óvodai és iskolai beiratkozási programok, valamint a már tradícióvá vált Mécs László és Erdélyi János Emléknapok megvalósításával élteti a magyar nyelvű kultúrát a régióban.

Az intézményben található a Mécs László Könyvtár, mely helyben olvasható és tanulmányozható, főként a régióra vonatkozó, illetve a város jeles alakjaihoz kötődő könyveket, dokumentumokat őriz.

További eleme az Erdélyi János Emlékmúzeum, mely 2016-ban jött létre jelenlegi formájában a korábbi Erdélyi János Emlékszobából. Az emlékmúzeumban azoknak a jeles személyiségeknek állítottak emléket, akik nagykaposi születésűek, vagy munkásságuk által kötődnek a városhoz. Így Erdélyi János költő, néprajztudós nagykaposi hagyatékán túl megtekinthető Mécs László pap-költő, Skultéty Csaba újságíró, publicista, Herczegh Géza Gábor nemzetközi hírű jogtudós, Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós, folklorista, valamint Géczi Lajos író, tanár hagyatékából összeállított állandó tárlat.

A házban még három további állandó kiállítás tekinthető meg: a Nagykaposi Csemadok 70 éves tevékenységét bemutató interaktív kiállítás, a Nagykapos múltját bemutató képkiállítás és az 1956-os emlékszoba. Az emlékszobában elsősorban a fiatal generációt megszólító látványelemekkel mutatják be a 60 évvel ezelőtti eseményeket. A Nagykaposi Büszkeségpont látogatóit hagyományos tablók is tájékoztatják az akkori eseményekről, kivetítőn korabeli filmfelvételeket és híressé vált rádióbeszédeket játszanak le. A teremben a forradalom áldozatainak névsora mellett Márai Sándor Mennyből az angyal című verse is megtalálható, valamint a szabadságharc felvidéki vonatkozásairól – például korabeli sajtóvisszhangjáról – is képet kaphatnak.

A Magyar Közösségi Ház hátulsó udvara Vásárudvarrá lett átalakítva, melynek célja, hogy Ung-vidék és Bodrogköz kistermelőinek és kézműveseinek lehetőséget adjon portékáik népszerűsítésére és árusítására. A vásárudvar különlegessége, hogy a fából készült 16 elárusítóhely magyar királyok, ill. fejedelmek nevét viseli. A Magyar Ház vásárudvarán a háztáji, termelői piac időszakonként valósul meg. 

Maďarský spoločenský dom, Veľké Kapušany

Maďarský spoločenský dom vo Veľkých Kapušanoch začal fungovať v roku 2003 ako inštitúcia vykonávajúca miestne resp. regionálne spoločensko-kultúrne úlohy. Rekonštrukciou starého rodinného domu sa stal významným centrom kultúrneho a spoločenského života v regióne Použie. Pre občianske združenia zabezpečuje sídlo a spoločenskú miestnosť, a pre kultúrne skupiny zabezpečuje miesto pre skúšky a taktiež aj vystúpenia.

Jeho poslaním je byť motorom prežitia Maďarov a posilňovania maďarskej identity v regióne Použie. Jej cieľom je rozvíjať maďarské tradície, organizovať podujatia posilňujúce maďarskú identitu a pomáhať ľuďom tu žijúcim. V súlade s týmto cieľom má inštitúcia živý kultúrny a verejný život a Združenie Veľké Kapušany a okolie, ktoré dom prevádzkuje, sa podieľa na organizovaní a uskutočňovaní mnohých kultúrnych podujatí a voľnočasových aktivít. Spomienky na maďarské štátne sviatky, odborné prednášky, spisovateľsko-čitateľské, zborové a študentské stretnutia, prezentácie kníh, premietanie filmov, výstavy výtvarného umenia, deň ľudových remesiel, súťaže v histórii, v literatúre a recitačné súťaže, vydávanie kníh, konferencie, kurzy, Program predškolskej a školskej prípravy, ako aj realizácia už tradičných Pamätných dní Lászlóa Mécsa a Jánosa Erdélyiho, oživuje maďarskú jazykovú kultúru v regióne.

V inštitúcii sa nachádza knižnica Lászlóa Mécsa, ktorá ponúka knihy na čítanie v mieste, predovšetkým o regióne, taktiež zachováva knihy a dokumenty významných osobností mesta. 

V ďalšej miestnosti budovy je vytvorené Pamätné múzeum Jánosa Erdélyiho, ktorá bola do súčasného stavu vybudovaná v roku 2016 z predchádzajúcej Pamätnej izby Jánosa Erdélyiho. V pamätnom múzeu dostali miesto všetky významné osobnosti Veľkých Kapušian, ktoré sa tu narodili, alebo svojou prácou sa spájajú s mestom. Tak okrem odkazu básnika a etnografa Jánosa Erdélyiho, tu dostali miesto aj László Mécs, kňaz, básnik, Csaba Skultéty, novinár, publicista, Géza Herczegh, medzinárodne uznávaný právnik, Zsuzsanna Erdélyi, etnografka, folkloristka.

V dome je možné vidieť ešte tri ďalšie stále výstavy: Interaktívna výstava predstavujúca 70 rokov práce ZO Csemadoku vo Veľkých Kapušanoch, výstava fotografií z histórie Veľkých Kapušian a Pamätná izba roku 1956. V pamätnej izbe sú udalosti spred 60 rokov prezentované predovšetkým vizuálnymi prvkami, ktoré oslovujú mladú generáciu. Návštevníkov informujú aj tradičné bilbordy o vtedajších udalostiach, premietané sú súčasné filmy a rozhlasové prejavy. V izbe sa okrem zoznamu obetí revolúcie nachádza aj báseň Sándora Máraiho Anjel z nebies, ako aj udalosti boja za nezávislosť v regióne z pohľadu aj napríklad vtedajšej tlače.  

Dvor Maďarského spoločenského domu bol zmenený na Jarmočný dvor s cieľom poskytnúť malým výrobcom a remeselníkom z regiónu Použie a Medzibodrožie príležitosť propagovať a predávať ich výrobky. Zvláštnosťou dvora je, že 16 drevených predajných miest je vo pomenované podľa maďarských kráľov, resp. nesie mená kniežat. Na dvore sa pravidelne realizujú remeselnícke trhy.

Hungarian Community House, Veľké Kapušany (Nagykapos)

The Hungarian Community House in Veľké Kapušany started its operation in 2003, as an institution performing local and regional public cultural tasks. With the renovation and transformation of a former family house, it became the dominant intellectual centre of Hungarian cultural and community life in the area of Použie. It provides a seat and community space for NGOs, while it helps the work of cultural groups with opportunities for practice and performances.

Its mission is to be the engine of the preservation and the strengthening of Hungarian identity in the region. Its aim is to nurture Hungarian traditions, to organize events that strengthen Hungarian identity, and to help the people living here to undertake and live their Hungarianness. In line with this objective, the institution has a vibrant cultural and public life, and the Veľké Kapušany Area Association, which operates the house, is involved in organizing and conducting a number of cultural events and leisure activities.

Commemorations of our national holidays, professional lectures, writers-readers, choir and student meetings, book presentations, film screenings, art exhibitions, folk crafts days, historical, literary and recitation competitions, book publishing, conferences, courses, pre-school and school training, kindergarten training programs, as well as the implementation of the already traditional László Mécs and János Erdélyi Memorial Days, it enlivens the Hungarian language culture in the region.

The institution houses the László Mécs Library, which can be read and studied locally, mainly preserving books and documents related to the region and the famous figures of the city.


Another element is the János Erdélyi Memorial Museum, which was established in 2016 in its current form from the former János Erdélyi Memorial Room. In the memorial museum, memorials were erected to the famous personalities who were born in Veľké Kapušany or were connected to the town by their work. Thus, in addition to the legacy of János Erdélyi, the poet an ethnographer, László Mécs –  priest-poet, Csaba Skultéty –  journalist, publicist, Géza Gábor Herczegh – internationally renowned jurist, Zsuzsanna Erdélyi – ethnographer, folklorist, and a permanent exhibition compiled from the legacy of writer and teacher Lajos Géczi.

There are three more permanent exhibitions in the house: an interactive exhibition presenting the 70-year activity of the Csemadok Veľké Kapušany, a picture exhibition presenting the past of Veľké Kapušany and the 1956 memorial room. In the memorial room, the events of 60 years ago are presented primarily with visual elements that address the young generation. Visitors of Veľké Kapušany Pride Point are also informed by traditional billboards about the events of that time, projected contemporary films and radio speeches on a projector. In the hall, in addition to the list of the victims of the revolution, Sándor Márai’s poem Mennyből az angyal (The Angel from Heaven) can also be found, as well as the aspects of the war of independence in his area, such as the press coverage of the time.

The backyard of the Hungarian Community House has been transformed into a marketyard, with the aim of giving small producers and artisans in the region (Použie) and Medzibodrožie the opportunity to promote and sell their ware. The special feature of the marketyard is that the 16 wooden sales outlets are named by Hungarian kings, resp.  princes. In the marketyard of the Hungarian House a farm market is realized periodically.

Forrás:

 http://www.nvt-magyarhaz.eu/

Adatközlő: Gabri Rudolf