Mailáth József Regionális Múzeum/Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha/József Mailáth Regional Museum

Jozefa Mailátha 1112/4, 077 01 Kráľovský Chlmec, Szlovákia, Kráľovský Chlmec Kassai körzet 077 01, Szlovákia


Mailáth József Regionális Múzeum

 

A múzeum Királyhelmecen, az egykori Tisza-szabályzó víztársulat műemlék értékű épületében található. Működtetője a Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet, Kassa Megyei Önkormányzat Kulturális Intézménye. 

Az 1895-ben Gróf Mailáth József által építtetett műemlék épületben helyet kapó múzeum rendkívül látógatóbarát. Őrzi a múlt tárgyi és szellemi örökségét.  

Állandó tárlat keretén belül mutatja be gróf Mailáth József örökségét, a Mailáth-család erdélyi ágának munkásságát és hatását a régió kulturális és társadalmi életére, valamint a Felső-Tisza vidéki vízszabályozást. Foglalkozik Bodrogköz és Ung-vidék történetével és népi kultúrájával is. Egy különálló kiállítást hoztak létre a múzeum alagsori helyiségeiben, ahol megismerhetjük a királyhelmeci régió gazdag és több száz éves borászati és szőlészeti hagyományait. Itt található a Királyi Borpatika. 

Az állandó tárlatok mellett a múzeum számos alkalmi, tematikus kiállításnak is otthont ad, valamint korszerű oktató, szórakoztató, élményt nyújtó programokat kínál és fogad be.

A múzeum elsődleges feladatának tartja a Felső-Bodrogköz és Ung-vidék szellemi és tárgyi hagyatékának gyűjtését, értékeinek élményszerű bemutatását, kultúrájának megismertetését. További feladatai a helyi művészek alkotásainak, ill. gyűjtők gyűjteményeinek kiállítása, múzeumpedagógiai foglalkozások szervezése, múzeumi programok lebonyolítása. 

A múzeum épületét a közelmúltban, 2015-ben újították fel – modern térbeosztással, és innovatív kiállítási technika, valamint múzeumi tartalmak telepítésével. Beépítésre került a tetőtér, ahol oktatási és képzési céllal múzeum-andragógiai és adminisztrációs terek lettek kialakítva. A földszinti nagyteremben időközi kiállítások befogadására alkalmas modern, variálható tér lett kialakítva. A nyugati szárnyban a múzeumi könyvtárban a két térség nagyjainak kialakított emlékszobában böngészhetnek a múzeum látogatói. A múzsák is teret kaptak a két szárnyat összekötő folyosón kialakított galériában. 

Regionálne múzeum Jozefa Mailátha

 

Múzeum sídli v Kráľovskom Chlmci v eklektickej budove, ktorú dal postaviť Gróf Jozef Mailáth v roku 1895. 

Hlavným poslaním múzea je cieľavedomé zhromažďovanie historických artefaktov a exponátov za účelom ochrany, využívania a sprístupňovania hmotných dokumentov so vzťahom ku komplexnej dokumentácií vývoja spoločnosti v regióne. V rámci svojej špecializácie sa zameriava na národopisné dejiny obyvateľov Medzibodrožia a Použia, vrátane dejín ľudových tradícií. Zbiera, zhromažďuje, uchováva, prezentuje a vedecko-výskumnými metódami spracováva zbierky z oblasti prírodných a spoločensko-vedných disciplín, ktoré tvoria súčasť národného kultúrneho a prírodného dedičstva. 

Múzeum každoročne ponúka najmodernejšie vzdelávacie a zábavné programy pre všetky vekové kategórie ako napr. Noc múzeí a galérií, Bodrog Song, Adventné podujatia. Všetky aktivity múzea spojené s jeho poslaním sú zamerané na najširšiu verejnosť doma i v zahraničí.

Budova múzea bola nedávno, v roku 2015 zrekonštruovaná – má moderné usporiadanie a inštaláciu inovatívnych výstavných techník, ako aj nový obsah múzea. Vybudovalo sa podkrovie, kde sa vytvorili múzejno-andragogické a administratívne priestory na vzdelávacie a školiace účely. Vo veľkej hale na prízemí bol vytvorený moderný variabilný priestor na umiestnenie dočasných výstav. V západnom krídle môžu návštevníci múzea prechádzať múzejnú knižnicu v pamätnej miestnosti určenej pre velikánov oboch regiónov. Múzy dostali priestor aj v galérii na chodbe spájajúcej dve krídla.

Poslaním expozície Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci je zhromažďovanie predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty ako súčasti kultúrneho dedičstva, vytvorenie podmienok na ich ochranu, ich využívanie a sprístupňovanie tak, aby prispievali k šíreniu poznatkov, vedeckému bádaniu a poznávaniu histórie, kultúry a prírody regiónov Medzibodrožia a Použia.

O expozíciu sa stará Kultúrne Centrum Medzibodrožia a Použia, ktoré je kultúrno-vzdelávacou inštitúciou Košického samosprávneho kraja. Okrem šírenia kultúrneho rozvoja a osvety v 49 obciach a troch mestách, spravuje zmienené regionálne múzeum i knižnicu.

József Mailáth Regional Museum

The museum is located in Kráľovský Chlmec, in the monumental building of the former Tisa-regulating Water Company. It is operated by the Medzibodrožie and Použie Public Culture Institute, the Cultural Institution of the Košice County Municipality.

The museum, housed in a monumental building built by Count József Mailáth in 1895, is extremely visitor-friendly. It preserves the material and intellectual heritage of the past.

Within the framework of a permanent exhibition, they present the heritage of Count József Mailáth, the work of the Transylvanian branch of the Mailáth family and its impact on the cultural and social life of the region, as well as the water management of the Upper Tisa area. It also deals with the history and folk culture of Medzibodrožie and the Použie region. A separate exhibition has been created in the basement of the museum, where we can get to know the rich and hundreds of years old wine and viticulture traditions of the Kráľovaký Chlmec region. Here is the Royal Wine Pharmacy.

In addition to the permanent exhibitions, the museum also hosts a number of occasional, thematic exhibitions, as well as offers and hosts up-to-date educational, entertainment and experience programs.

The primary task of the museum is to collect the intellectual and material heritage of the Upper Medzibodrožie and Použie region, to present its values ​​in an experiential way, and to get to know its culture. Other tasks include the creation of works by local artists, resp. exhibition of collectors’ collections, organization of museum pedagogical sessions, organization of museum programs.

The museum building was recently renovated in 2015 – with a modern layout and the installation of innovative exhibition techniques as well as museum content. The attic was built, where museum-andragogy and administrative spaces were created for educational and training purposes. A modern, variable space has been created in the large hall on the ground floor to accommodate temporary exhibitions. In the west wing, visitors to the museum can browse the museum library in a memorial room designed for the greats of the two regions. The muses were also given space in the gallery in the corridor connecting the two wings.

Forrás:

https://felvidek.ma/2015/12/kiralyhelmecen-megnyitotta-kapuit-a-felujitott-es-modernizalt-mailath-jozsef-muzeumi-tarlat/

https://www.kcmap.sk/hu/mailath-jozsef-regionalis-muzeum