Nagyszőlősi Kankó-vár/Kanko castle in Vynohradiv/Виногра́дівський замок

Vynohradiv, Zakarpattia Oblast, 90300, Nagyszőlős Kárpátalja Beregszászi járás 90300, Ukrajna


Nagyszőlősi Kankó-vár

A Nagyszőlős fölött emelkedő Fekete-hegy sziklateraszán állnak a Kankó-vár, egykori nevén Ugocsavár romjai.

A honfoglalás után a magyarok kisebb erődítményt emeltek a Fekete-hegyen, amely védelmet nyújtott a vidékre gyakran betörő besenyők ellen. Az első írásos említése a várnak 1308-ból származik. Ekkor a Borsa család birtoka. Borsa Kopasz lázadása után Károly Róbert lerombolta a várat. 1399-ben I. Zsigmond Perényi Pál Zemplén-megyei ispánnak adományozta Nagyszőlőst és környékét a törökök elleni háborúban játszott kimagasló szerepért és engedélyezi az új vár felépítését.

A XV. század elején a vár a ferences rendi szerzetesek tulajdonába került. Valószínűleg ebben az időszakban kapta a Kankó nevet a ferencesek által viselt szőrcsuha nyomán. Ekkor a vár a Tisza jobb partja mentén futó utat és a réveket ellenőrizte.

A protestáns hitre át tért Perényi Ferenc 1544-ben elvette a szerzetesektől a várat és megerősítve lovagvárrá alakította. 1566-ban elárulta I. Ferdinándot és János Zsigmond erdélyi fejedelem oldalára állt. A király parancsára katonái 1557-ben elfoglalták a várat és egy év múlva lerombolták azt.

Az Ugocsa vár szabályos négyszög formájú volt. Sarkain szögletes alakú bástyák álltak, déli oldalán kaputorony emelkedett. A szabálytalanul, durván faragott kövekből emelt várból legépebben két lőréses bástya maradt fenn[1].

[1] Kárpátalja anno: Nagyszőlős: Kankó – vár. (In: https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/karpatalja-anno-nagyszolos-kanko-var)

 

Kanko castle in Nagyszőlős (Vynohradiv)

The ruins of Kanko Castle, formerly known as Ugocsa Castle, stand on the rocks of the Chorna hora, which rises above Vynohradiv.

After the conquest of the homeland, the Hungarians built a small fortress on the mountain, which provided protection from the Pechenegs, who often broke into the villages. The first written mention of the castle dates back to 1308. Then it belonged to the Borsa family. After the uprising of Kopasz Borsa, Karoly Robert destroyed the castle. In 1399, Zsigmond I donated Vynohradiv (Nagyszőlős) and its environs to the main ishpan of the Zemplen County, Pal Perenyi, for his outstanding role in the war against the Turks and allowed the construction of a new castle.

At the beginning of the XV century the castle became the property of Franciscan monks. Probably during this period Kanko was named after the dress worn by the Franciscans. At that time, the castle guarded the road that ran along the right bank of the Tysa river.

In 1544, Ferenc Perenyi, who converted to the Protestant faith, took the castle from the monks and, strengthening it, turned it into a knight’s castle. In 1566 he betrayed Ferdinand I and sided with the Transylvanian prince Janos Zsigmond. By order of the king, the castle was captured by his soldiers in 1557 and destroyed a year later.

Ugocsa Castle had a regular rectangular shape. Square bastions stood at its corners, and on the south side there was the gate tower. Two bastions with firing holes, built of unevenly roughly carved stone, remained in the best condition.[1]

[1] Kárpátalja anno: Nagyszőlős: Kankó – vár. (Transcarpthia in the past – the Kanko castle) (In: https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/karpatalja-anno-nagyszolos-kanko-var)

Виноградівський замок Канків

Руїни замку Канків, раніше відомого як Угочанський замок, стоять на скелях Чорної гори, що височіє над Виноградовом.

Після завоювання батьківщини угорці побудували на Чорній горі невелику фортецю, яка забезпечувала захист від печенігів, які часто проривалися в села. Перша письмова згадка про замок датується 1308 роком. Тоді він належав родині Борша. Після повстання Копаса Борші Карол Роберт зруйнував замок. У 1399 році Сигізмунд I подарував Виноградів (Севлюш) та його околиці ішпану Земпленської жупи Палу Перені за його видатну роль у війні проти турків і дозволив побудувати новий замок.

На початку XV століття замок перейшов у власність ченців-францисканців. Ймовірно, саме в цей період Канків було названо на честь вбрання, яке носили францисканці. У той час замок охороняв дорогу, що проходила по правому березі Тиси.

Ференц Перені, який прийняв протестантську віру, у 1544 році відібрав замок у ченців і зміцнивши його, перетворив на лицарський замок. У 1566 році він зрадив Фердинанда I і перейшов на бік трансільванського князя Іоанна Сигізмунда (Яноша Жигмонда). За наказом короля замок був захоплений його солдатами в 1557 році і через рік зруйнований.

Замок Угоча мав правильну прямокутну форму. По його кутах стояли бастіони квадратної форми, а з південного боку височіла надбрамна вежа. Із замку, зведеного з нерівномірно грубо різьбленого каменю, в найкращому стані збереглися два бастіони з отворами для стрільби. [1]

[1] Kárpátalja anno: Nagyszőlős: Kankó – vár. (Закарпаття колись – замок Канків) (In: https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/karpatalja-anno-nagyszolos-kanko-var)