Nárciszok Völgye/Valley of daffodils/Долина нарцисів

Khust, , Zakarpattia Oblast, 90400, Huszt Kárpátalja Huszti járás , Ukrajna


Nárciszok völgye

Kárpátalja természeti kincsei közé tartozik az az egyedi botanikai objektum, amelyen Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű keskenylevelű nárcisz ültetvénye található. A területet köznyelven Nárciszok völgyének nevezik, és a kedvelt turista látványosságok közé tartozik.

A Nárciszok völgye természetvédelmi terület Huszttól keletre található. Ez az egyik legnagyobb olyan terület Kárpátalján, ahol a Kárpátok egyedi növényeit és állatait őrzik. A Nárciszok völgye 1979-től a Kárpáti Állami Természetvédelmi Terület keretein belül működik. A vékonylevelű nárcisz (Narcissus angustifolius) Ukrajnában csak Kárpátalja területén fordul elő. A ritka nárcisz élőhelyéül szolgáló Nárciszok Völgyének kiterjedése eredetileg 257 hektár volt, de a terület a fűzcserje terjedése miatt évente egy hektárnyival zsugorodik.[1]
A völgyben több mint 400 féle növény található, közöttük számos ritkaság, mely alapján a völgy lényegesen eltér a többi természetvédelmi területtől. Az állatvilága változatos. A környező vizekben több mint 20 halfaj él.

A nárciszmező általában május elején virágzik, és Kárpátalja egyik legnevezetesebb természeti látványosságának számít. A Kárpáti Bioszféra Védett Terület szakemberei bivalyok betelepítésével szeretnék megóvni a nárciszok völgyét a pusztulástól. A bivalyok ugyanis lelegelik azokat a cserjéket, melyek elszívják a nedvességet a virágok elől.

2020 elején hét bivalyt telepítettek a Nárciszok völgye természetvédelmi területre. A projekt Michel Yakobi, német ökológus kezdeményezésére valósult meg. A projekttel egyszerre két problémát szeretnének orvosolni: megóvni a ritka növényeket és hozzájárulni a kárpátaljai bivalypopuláció helyreállításához. A szakember szerint a kísérlethez az ötletet a magyarországi Hortobágyi Nemzeti Parktól lesték el, ahol szintén bivalycsordát legeltetnek.[2]

Az április-májusi időszakban a tömeges nárcisz-virágzás nem hagyja közömbösen a természet szerelmeseit. A csodálatos látvány kellemes és emlékezetes élményt nyújt. Évente több mint tízezer turista keresi fel az egyedülálló természeti csodát.

[1] Nárciszok völgye címszó (In: https://www.erdekesvilag.hu/narciszok-volgye/)

[2] Bunda Fehér Rita: Bivalyok legeltetésével a nárciszok terjedéséért (In: https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/bivalyok-legeltetesevel-a-narciszok-terjedeseert/)

Valley of daffodils

Among the natural treasures of Transcarpathia is a unique botanical site, which houses the largest plantation of narrow-leaved daffodils in Central Europe. This area is usually called the Daffodil Valley and it is one of the most popular tourist attractions.

Narcissus Valley Nature Reserve is located east of Khust. This is one of the largest areas of Transcarpathia, where unique plants and animals of the Carpathians have been preserved. The Daffodil Valley has been operating within the Carpathian State Nature Reserve since 1979. In Ukraine, this species of daffodil (Narcissus angustifolius) is found only in Transcarpathia. The valley of daffodils, home to a rare daffodil, originally occupied 257 hectares, but the area is reduced by one hectare each year due to the spread of willow shrubs.[1]

There are more than 400 species of plants in the valley, including a number of rarities that significantly distinguish the valley from other reserves. Its fauna is diverse. More than 20 species of fish live in the surrounding waters.

The daffodil field usually blooms in early May and is one of the most significant natural monuments of Transcarpathia. Specialists of the Carpathian Biosphere Reserve want to protect the valley of daffodils from extinction by inhabiting buffaloes. Buffaloes graze bushes that remove moisture from flowers.

At the beginning of 2020, seven buffaloes were settled in the Narcissus Valley Reserve. The project was initiated by German environmentalist Michel Jakobi. The project aims to solve two problems at once: to protect rare plants and help restore the population of Transcarpathian buffalo. According to the expert, the idea of ​​the experiment was taken from Hortobágy National Park in Hungary, where a herd of buffaloes also grazes.[2]

In the period from April to May, the mass flowering of daffodils does not leave nature lovers indifferent. A wonderful view provides a pleasant and unforgettable experience. More than ten thousand tourists visit this unique natural wonder every year.

[1] Daffodil valley (Долина нарцисів) (In: https://www.erdekesvilag.hu/narciszok-volgye/)

[2] Bunda Fehér Rita: Bivalyok legeltetésével a nárciszok terjedéséért (Buffalo grazing for the spread of daffodils) (In: https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/bivalyok-legeltetesevel-a-narciszok-terjedeseert/)

Долина нарцисів

Серед природних скарбів Закарпаття – унікальний ботанічний об’єкт, на якому розміщена найбільша в Центральній Європі плантація вузьколистих нарцисів. Цей район зазвичай називають долиною Нарцисів і він є однією з найпопулярніших туристичних пам’яток.

Природний заповідник «Долина Нарцисів» розташований на схід від Хуста. Це одна з найбільших територій Закарпаття, де збереглися унікальні рослини та тварини Карпат. Долина нарцисів діє в рамках Карпатського державного природного заповідника з 1979 року. В Україні нарцис (Narcissus angustifolius) зустрічається лише на Закарпатті. Долина нарцисів, де мешкає рідкісний нарцис, спочатку займала 257 га, але площа скорочується на один гектар щороку через поширення вербових чагарників.[1]

У долині налічується понад 400 видів рослин, у тому числі ряд раритетів, які значно відрізняють долину від інших заповідників. ЇЇ фауна різноманітна. У навколишніх водах мешкає понад 20 видів риб.

Нарцисове поле зазвичай зацвітає на початку травня і є однією з найвизначніших природних пам’яток Закарпаття. Фахівці Карпатського біосферного заповідника хочуть захистити долину нарцисів від зникнення шляхом заселення буйволів. Буйволи пасуть кущі, які відбирають вологу від квітів.

На початку 2020 року в заповідник «Долина Нарцисів» було заселено сім буйволів. Ініціатором проекту виступив німецький еколог Мішель Якобі. Проект має на меті вирішити відразу дві проблеми: захистити рідкісні рослини та сприяти відновленню популяції закарпатських буйволів. За словами експерта, ідею експерименту взяли з національного парку Гортобадь в Угорщині, де також випасається стадо буйволів.[2]

У період квітня-травня масове цвітіння нарцисів не залишає любителів природи байдужими. Чудове видовище забезпечує приємні та незабутні враження. Більше десяти тисяч туристів щороку відвідують це унікальне диво природи.

[1] Nárciszok völgye címszó (Долина нарцисів) (In: https://www.erdekesvilag.hu/narciszok-volgye/)

[2] Bunda Fehér Rita: Bivalyok legeltetésével a nárciszok terjedéséért (Випасання буйволів заради поширення нарцисів) (In: https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/bivalyok-legeltetesevel-a-narciszok-terjedeseert/)