Rákóczi kastély/Kaštieľ F. Rákocziho II./Borša (Borsi) Rákóczi castle

F. Rákocziho, Borsi Kassai kerület 076 32, Szlovákia


Borsi Rákóczi-kastély,
II. Rákóczi Ferenc szülőháza

Borsi község a magyar államhatártól néhány kilométerre fekszik. A település többször a pataki vár tartozékaként szerepelt, s közben a Perényiek, Pálócziak, Henyeyek, Zeleméryek uralták, majd 1616-tól Lórántffy Zsuzsanna és I. Rákóczi György házassága révén a Rákócziak birtokába került.
A Borsiban található várkastély nevezetessége, hogy 1676. március 27-én itt született II. Rákóczi Ferenc, magyar főnemes, a Rákóczi-szabadságharc vezetője, erdélyi fejedelem.
A reneszánsz kastély az 1563-1638 közötti időszakban épült, eredeti kőkeretei a mai napig a helyükön vannak. A kastély dél felé nyitott „U” alakú alaprajzú. Ma álló nyugati és északi szárnya a 16. század második és 17. század első felében épült fel. Az 1940-es években Lux Kálmán végzett itt jelentős átalakítási, rekonstrukciós munkákat. A mai keleti épületszárny ekkor épült fel egy korábbi épületszárny elbontása után. A kastély két reneszánsz épületből, valószínűleg két kastélyból fejlődött mai állapotába.
A kastély az 1660-as évekig tartó időszakában élte virágkorát. Lórántffy Zsuzsanna és fia, II. Rákóczi György 1660-ban bekövetkezett halála után további építkezésekről nincs adat, ebben az időszakban a rekatolizált Báthory Zsófia, fiával, I. Ferenccel lakta Patakot, Munkácsot és talán Borsit is. I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona gyermekeként e várban született meg II. Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én. A fia születésének évében meghalt I. Rákóczi Ferenc özvegye 1682-ben férjhez ment Thököly Imréhez, majd 1685-88 között védte az osztrák ostrom alatt álló Munkács várát. Patak és feltehetően Borsi is 1685-től Schultz tábornok megszállása alatt állt. A források szerint 1688-ban a kastélyt a kurucok felégették.
Az épület – hasonlóan több más, kiemelkedően értékes Kárpát-medencei kastélyhoz – a 20. század megváltozott társadalmi, gazdasági viszonyainak következtében a század végére aggasztóan rossz állapotba, a teljes pusztulás határára került. A kastély megmentése és felújítása Szlovákia és Magyarország műemlékvédő szervezeteinek együttműködésében 1998-ban kezdődött el, pénzügyi források hiánya miatt azonban megszakadt. A várkastély felújításának Áder János magyar és Ivan Gašparovič szlovák köztársasági elnök 2013-ban történt találkozója adott újabb lendületet, amikor a felek megerősítették, hogy a két ország együttműködik az épület felújításában. 2018-ban a magyar kormány támogatásával folytatódott a kastély szerkezeti helyreállítása, valamint a kő- és falkép-restaurátori munkálatok, a felújítás még ma is tart. Az előzetes tervek szerint a kastély ünnepélyes átadása 2021 márciusában, II. Rákóczi Ferenc születésnapján lesz.

Borša Rákócziho Kaštieľ,
rodisko Františka II. Rákócziho

Obec Borša sa nachádza iba niekoľko kilometrov od štátnych hraníc s Maďarskom. Obec sa viackrát spomína ako príslušenstvo hradu v Sárospataku (Blatný Potok), vlastnili ju Perényiovci, Pálócziovci, Henyeyovci, Zeleméryovci a od roku 1616 sa vďaka manželstvu Zuzany Lórántffy a Juraja I. Rákócziho stala majetkom Rákócziovcov.
O kaštieli v je známe, že sa tu 27. marca 1676 narodil František II. Rákóczi, maďarský šľachtic, vodca Rákócziho povstania za slobodu, sedmohradské knieža.
Renesančný kaštieľ bol postavený v období 1563-1638, pôvodné kamenné rámy sú dodnes na pôvodnom mieste. Kaštieľ má pôdorys v tvare písmena „U“ a je otvorený smerom na juh. Aj dnes stojace západné a severné krídlo bolo vybudované v druhej polovici 16. storočia a v prvej polovici 17. storočia. V roku 1940 vykonal na kaštieli významné rekonštrukčné práce architekt Kálmán Lux. Vtedy sa na mieste zbúraného pôvodného krídla vybudovalo východné krídlo. Kaštieľ nadobudol dnešnú podobu spojením dvoch renesančných budov, pravdepodobne kaštieľov.
Kaštieľ zažíval rozkvet v období, ktoré trvalo do roku 1660. Po smrti Zuzany Lórántffy a jej syna Juraja II. Rákócziho v roku 1660 nedisponujeme údajmi o ďalšej stavbe. V tomto čase vlastnila Sárospatak, Mukačevo a pravdepodobne aj Boršu rekatolizovaná Žofia Báthory so synom Františkom I. V tomto kaštieli sa 27. marca 1676 narodil syn Františka I. Rákócziho a Ilony Zrínyi František II. Rákóczi. Rákóczi zomrel v roku synovho narodenia, vdova Ilona sa v roku 1682 vydala za Imricha Thökölyho a potom v období od 1685 do 1688 bránila mukačevský hrad, ktorý obliehali rakúske oddiely. Sárospatak a pravdepodobne aj Borša museli od roku 1685 čeliť okupácii generála Schultza. Kaštieľ podľa zdrojov v roku 1688 vypálili kuruci.
Budova – podobne ostatným významne hodnotným kaštieľom v Karpatskej kotline – sa z dôvodu spoločenských a hospodárskych zmien 20. storočia sa na koniec storočia dostala do veľmi zlého stavu, na pokraj úplného zničenia. Záchrana a obnova kaštieľa sa začala v roku 1998 vďaka spolupráce slovenských aj maďarských organizácií pre ochranu kultúrnych pamiatok avšak z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov práce boli ukončené. Ďalší impulz pre obnovu hradu dalo stretnutie maďarského prezidenta Jánosa Ádera a slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča v roku 2013 keď strany potvrdili, že obe krajiny pri obnove budovy budú spolupracovať. V roku 2018 pomocou podpory maďarskej vlády sa pokračovalo v rekonštrukcii kaštieľa. Reštauračné práce prebiehajú aj v súčasnosti. Podľa predbežných plánov slávnostné odovzdanie kaštieľa bude v marci 2021 na narodeniny Františka II. Rákócziho.

Borša (Borsi) Rákóczi castle
The palace of Ferenc II. Rákóczi´s birth

The village of Borša is located a few kilometres from the Hungarian state border. The settlement several times was an accessory of the Castle of Patak, while the Perényis, Pálóczians, Henyeys, Zelemérys dominated it, later on, from 1616, through the marriage of Zsuzsanna Lórántffy and György I. Rákóczi, it came into the possession of the Rákóczi family.
The castle in Borša is famous for the fact that on March 27, 1676, Ferenc II. Rákóczi, Hungarian nobleman, leader of the Rákóczi War of Independence, prince of Transylvania was born in the castle.
The Renaissance castle was built between 1563 and 1638, and its original stone frames are still in place. The castle has a “U” shaped floor plan open to the south. Today still standing west and north wings were built in the second half of the 16th and first half of the 17th century. In the 1940s Kálmán Lux carried out significant transformation and reconstruction works here. Today’s east wing of the building was built then, after the demolition of an earlier wing of the building. The castle consists of two renaissance buildings, probably evolved from two castles to its present state.
The castle was in its heyday until the 1660s. After the death of Zsuzsanna Lórántffy and her son, György II. Rákóczi in 1660, there are no data on further constructions, during this period, the recatholicized Zsófia Báthory lived with her son, Ferenc I. in Patak, Munkács and maybe in Borša as well. The son of Ferenc I. Rákóczi and Ilona Zrínyi, Ferenc ll. Rákóczi was born in this castle on March 27, 1676. Ferenc I. Rákóczi died in the year of his son’s birth, his widow married Imre Thököly in 1682, then between 1685-88 she protected the Munkács castle from the Austrians. Patak and presumably Borša also was under occupation of General Schultz from 1685. According to sources, in 1688 the castle was burned down by the Kurucs.
The building, like several other extremely valuable castles in the Carpathian Basin, due to the changed social and economic conditions of the 20th century by the end of the century, was in a worryingly bad state, on the verge of total destruction. The rescue of the castle started in co-operation with the conservation organizations of Slovakia and Hungary in 1998, but it was interrupted due to lack of financial resources. The meeting of the Hungarian President János Áder and the Slovak President Ivan Gašparovič in 2013 gave new impetus for the castle when the parties confirmed that the two countries would cooperate in the renovation of the building. In 2018 with the support of the Hungarian government the structural restoration of the castle and the restoration of stones and murals continued, the renovation is still going on today. According to preliminary plans, the ribbon cutting ceremony of the castle will be on the Ferenc II. Rákóczi’s birthday in March 2021.

 

 

Forrás:
http://www.borsikastely.hu/
https://mediaklikk.hu/video/terkep-2020-07-18-i-adas/
https://www.hirek.sk/videok/nyar-vegere-befejezodik-a-rakoczi-kastely-felujitasa-borsiban