Vécsey kastély/Vécseyov kaštieľ/Vécsey castle

Hlavná, 076 31 Streda nad Bodrogom, Tőketerebesi járás Kassai kerület 076 31, Szlovákia


Vécsey kastély és Kossuth Lajos Bodrogszerdahelyen

Bodrogszerdahely Királyhelmectől 20 km-re délnyugatra, a Bodrog bal partján fekszik. Felső-Bodrogköz legnagyobb községe nevezetes a faluban található reneszánsz stílusú, a 18. század elején épült kastélyáról, melyet a Vécsey család építtetett, lakott és birtokolt egészen 1945-ig. 

Az épület ma a helyi önkormányzatnak, helytörténeti múzeumnak, civil szervezeteknek és társadalmi rendezvényeknek ad otthont. Egy határon átnyúló projekt keretében éppen zajlik a kastély felújítása, a tervek szerint 2020 decemberében fejeződnek be a felújítási munkálatok. Teljesen megújul a kastélyhoz tartozó melléképületszárny, s három multimediális kiállítótermet is kialakítanak. Kiállítás készül Kossuth Lajosról és Bodrogszerdahelyhez fűződő kapcsolatáról, egy külön kiállítóteremben a kastély és a Vécsey család történetét bemutató állandó kiállítás kap majd helyet, illetve a falu és a környék értékeit bemutató kiállítás is készül.

Megújul a kastélyt övező park is. A növényzet revitalizációján túl, ösvény és pihenőövezet kialakítása zajlik. A látogatók 2021-től tekinthetik majd meg a felújított kastélyt. Idegenvezetést a község önkormányzatának munkatársai tudnak biztosítani.

A kastély története röviden

Bodrogszerdahely, régi vásártartási joggal bíró település volt, melynek kőből rakott várkastélya egy korábbi, feltételezhetően fából épített erődített udvarház helyén épült a tatárjárás után. Ma is látható elrendezése, az egyszerre monumentális és vaskos, négyszintes torony egy, a középkorban bevett várépítési mód jól azonosítható maradványa. Abban az időben öregtornyos, más néven központi lakótornyos, palotarészekkel kibővített várakat építettek, melyeket bástyás, őrtornyos, lőrésekkel és gyilokjáróval ellátott falak védtek, azok előtt pedig mély vizesárok – itt maga a Bodrog folyó – képezett természetes akadályt a támadók előtt. 

Bodrogszerdahely műemléképülete körül sétálva még mindig jól azonosítható nyomai vannak az erődítéseknek, az eredeti várfalnak, pedig maga a vár még a 18. század elején, a rendi felkelések idején elpusztult, s romjai részleges felhasználásával, az eredeti alapok egy részén L alakú barokk kastélyt építtetett a Vécsey család. Ennek a gazdag vidéknek – ahol jól megterem a bornak való szőlő, a gabona, ahol a vizek közelségének köszönhetően révek és a vámok gazdagították az itt jogot kapott nemesi családokat vagy papi rendeket – a Vécsey család kiemelkedő birtokosa volt a 18. század elejétől egészen a 19. század végéig. E család tagjának, Vécsey Pálnak volt a jogtanácsosa évekig KOSSUTH LAJOS. Kossuthban az uraság és neje, Novák Sarolta felismerte, hogy többre hivatott, s a Vécsey család anyagi és erkölcsi támogatásával jutott be az ifjú politikus 1832-ben a pozsonyi országgyűlésbe, azzal a feltétellel, hogy a diéta híreiről rendszeresen levélben tájékoztatja őket. Így lett Bodrogszerdahely kastélya a környék értelmiségének találkahelye, ahol Kossuth leveleit fennhangon olvasták el a jelenlévőknek. 

Egy 2008-ban felavatott emléktábla őrzi a kastély falán Kossuth szavait, miszerint: 

„Leszek, mire a gondviselés hívott, s ha ez megkívánja, halálomig bodrogszerdahelyi fiskális.”

A kastélyt több alkalommal alakították és építették át. A 19. század felében klasszicista stílusban átépítették. Vécseyék egészen 1945-ig itt laktak. Később a kastélyt különböző célokra használták, óvoda működött benne, egy részét az egyház használta. Egykori berendezési tárgyai eltűntek. A XX. század nyolcvanas éveiben valósult meg egy átfogó átépítés, majd 2019-ben kezdődtek meg a jelenkori felújítási munkálatok. Ma a kastély nagyszerűségét a megmaradt boltozatok, a fagerendás mennyezetek és a lépcsőház adja meg.

Kaštieľ Vécsey a Lajos Kossuth v Strede nad Bodrogom

Streda nad Bodrogom sa nachádza 20 km juhozápadne od Kráľovského Chlmca na ľavom brehu rieky Bodrog. Najväčšia obec Horného Medzidodrožia je známa tým, že sa tu nachádza kaštieľ postavený na začiatku 18. storočia v renesančnom štýle rodinou Vécsey, ktorí tu bývali a vlastnili až do roku 1945.

V budove dnes sídlia miestna samospráva, miestne múzeum, rôzne neziskové organizácie a poskytuje priestory pre spoločenské podujatia. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia budovy v rámci cezhraničnej spolupráce, ktorá podľa očakávaní bude dokončená v decembri 2020. Úplne bude obnovené krídlo budovy a budú vytvorené tri multimediálne výstavné miestnosti. Pripravuje sa výstava o Lajosovi Kossuthovi a jeho vzťahu k obci, a v ďalšej miestnosti bude umiestnená stála výstava predstavujúca históriu kaštieľa a rodiny Vécseyho, a taktiež sa pripravuje aj výstava predstavujúca hodnoty obce a okolia.

Obnoví sa aj park obklopujúci kaštieľ. Okre revitalizácie rastlín sa vytvorí chodník a oddychové miesto. Pre návštevníkov zrekonštruovaný kaštieľ bude prístupní v roku 2021. Funkciu turistického sprievodcu zabezpečia zamestnanci samosprávy.

 

Krátka história kaštieľa

Streda nad Bodrogom bolo staré mesto s právom konania veľtrhov, ktorého kamenný hrad bol postavený na mieste staršieho, pravdepodobne dreveného opevneného kaštieľa po tatárskom vpáde. Jej usporiadanie je možné vidieť dodnes, monumentálnu a robustnú štvorpodlažnú vežu, ktorá je dobre identifikovateľným pozostatkom hradného slohu používaného v stredoveku. V tom čase stavali starobylé hrady, známe tiež ako centrálne obytné veže, s palácmi, chránené baštou a strážnymi vežami so stenami s priezormi a uličkami pred ktorými bola hlboká priekopa – tu bola samotná rieka Bodrog – prirodzenou bariérou pred útočníkmi.

Pri prechádzke okolo pamiatkovo chránenej budove ešte stále je dobre vidieť stopy opevnenia a pôvodných hradných múrov, aj keď hrad bol zničený ešte začiatkom 18. storočia počas nepokojov a s čiastočným použitím jeho ruín na mieste niekdajších pôvodných základov rodina Vécseyocov postavila barokový kaštieľ v tvare písmena L. V tomto bohatom regióne – kde prospievalo hrozno aj obilie a kde kvôli blízkosti vôd sa šľachtické rodiny a kňazské rady obohacovali na cle a preprave osôb – bola rodina Vécseyových významným majiteľom v období od začiatku 18. storočia až do konca 19. storočia. V tomto období ako osobný poradca Pavla Vécseyho pôsobil v obci známy Lajos Kossuth, ktorý sa neskôr na odporúčanie barónky dostal v roku 1832 do Bratislavy do parlamentu odkiaľ posielal aktuálne správy o politickom dianí. Tak sa stal kaštieľ v Strede nad Bodrogom významným miestom stretávaní sa intelektuálov, kde sa pre zúčastnených pravidelne čítali listy Kossutha.

Pamätná tabuľa na stene kaštieľa odovzdaná v roku 2008 už navždy zachová Kossuthové slová:

„Leszek, mire a gondviselés hívott, s ha ez megkívánja, halálomig bodrogszerdahelyi fiskális.”

 /„Budem tým, na čo ma prozreteľnosť vyzval, a ak si to žiada, tak aj do smrti právnik zo Stredy nad Bodrogom”/ 

Kaštieľ bol viackrát prestavaný. V 19. storočí bol prestavaný do klasicistického štýlu. Po roku 1945 kaštieľ bol využitý na rôzne ciele, fungovala tu aj materská škola a časť bola využívaná aj cirkvou. Niekdajšie pôvodné vybavenie kaštieľa zmizlo. V osemdesiatych rokoch XX. storočia sa uskutočnila významná prestavba a v roku 2019 sa začala súčasne prebiehajúca rekonštrukcia. Veľkoleposť kaštieľu dodávajú pôvodné klenby, drevené trámy a stropy a taktiež aj schodisko.

The Vécsey Castle and Kossuth Lajos in Streda nad Bodrogom (Bodrogszerdahely)

Streda nad Bodrogom lies 20 km southwest of Kráľovský Chlmec, on the left bank of the Bodrog. The largest village in Upper Medzibodrožie is famous for its Renaissance style castle in the village, built in the early 18th century, built and inhabited and owned by the Vécsey family until 1945.

Today, the building is home to the local government, local history museum, NGOs and hosts social events. In the framework of a cross-border project, the renovation of the castle is going on nowadays. The works are planned to be completed in December 2020. The outbuilding wing belonging to the castle will be completely renewed and three multimedia exhibition halls will also be set up. An exhibition is being prepared about the history of Lajos Kossuth and Streda nad Bodrogom and a permanent exhibition about the Vécsey family in a separate exhibition hall, as well as an exhibition about the values ​​of the village and the surrounding area.

The park surrounding the castle will also be renewed. Beyond the revitalization of vegetation, a path and a resting area is underway. From 2021, visitors will be able to see the renovated castle. Guided tours can be provided by the staff of the municipality.

The short history of the castle

Streda nad Bodrogom was an old town with the right to hold fairs. The castle made of stone was built on the site of an earlier, presumably wooden fortified manor house after the Tartar invasion. You can still see its layout, both monumental and chunky, four-story tower is a clearly identifiable remnant of a medieval castle-building style. That time castles were built with old towers, also known as central residential towers, expanded with palace parts protected by walls with bastions, watchtowers, portholes and aisles and a deep moat – here the Bodrog River itself – was a natural barrier to the in front of attackers.

Walking around the monumental building of Streda nad Bodrogom, there are still clearly identifiable traces of the fortifications, the original castle wall, although the castle itself was destroyed back to the early 18th century, during the uprisings of the nobles, and with the partial use of its ruins and on the original funds the Vécsey family had an L-shaped baroque castle built. To this rich countryside – where you could find good grapes for wine, grain, where, due to the proximity of the waters, ferries and customs enriched the noble families or priestly orders entitled here – the Vécsey family  was an outstanding owner from the early 18th century until the end of the 19th century. For Pál Vécsey, the member of the family LAJOS KOSSUTH was the legal adviser for many years. The lord and his wife, Sarolta Novák, realized that  Kossuth was more dedicated and with the moral support money of the Vécsey family the young politician entered the Bratislava Parliament in 1832, in exchange for that he regularly informed the family of the  parliamentary sessions in his letters. That’s how it happened that the castle of Streda nad Bodrogom became a meeting place of the intellectuals of the area, where Kossuths letters were read aloud to those who were present.

A memorial plaque, inaugurated in 2008, preserves Kossuth’s words on the castle wall:

“I will be by what the providence called me for, and if it so requires, a fiscal in Bodrogszerdahely to my death. “

The castle was transformed and rebuilt several times. It was rebuilt in a classicist style in the mid-19th century. The Vécsey family lived here until 1945. Later, the castle was used for different purposes, there was a kindergarten operated in it, part of it was used by the church. The former furnishings are gone (probably missing or stolen). In the 20th century in the 80s a comprehensive reconstruction works started, then in 2019 the current renovation works started. Today the castle´s grandeur is given by the remaining vaults, wood-beamed ceilings and staircase.

Források:

Bodrogszerdahely. A bodrogközi nemesi falu. Honismereti Kiskönyvtár 90. szám, Komáromi KT Kiadó Kft., 1998

Fehér József: Bodrogszerdahely földje és népe. Kiadta Bodrogszerdahely község önkormányzata és Mento Zoltán polgármester, Bodrogszerdahely, 2017.

 https://ujszo.com/regio/varkastely-a-vizek-oleleseben

https://felvidek.ma/2020/06/felujitjak-a-bodrogszerdahelyi-vecsey-kastelyt/

https://www.stredanadbodrogom.sk/tortenelem

http://emlekhelyek.csemadok.sk/emlekhelyek/vecsey-kastely/